pełnomocnictwo-gdynia

Notariusz w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością ma prawo przyjąć na przechowanie, w celu wydania ich osobie wskazanej przy złożeniu lub jej następcy prawnemu, papiery wartościowe albo pieniądze w walucie polskiej lub obcej. Dla udokumentowania tych czynności notariusz prowadzi specjalne konto bankowe.

Z przyjęcia depozytu notariusz spisuje protokół, w którym wymienia datę przyjęcia, ustala tożsamość osoby składającej, datę mającego nastąpić wydania oraz imię, nazwisko i miejsce zamieszkania osoby odbierającej depozyt. Wydanie depozytu następuje za pokwitowaniem.

Depozyt notarialny Gdynia

Notariuszowi nie wolno przyjmować do depozytu papierów wartościowych albo pieniędzy, jeżeli depozyt ten nie pozostaje w „związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością”. Nie wolno mu również przyjmować depozytu, jeżeli nie ma go wydać osobie wskazanej przy złożeniu lub jego następcy prawnemu.