Zakres dokumentów do każdej czynności jest w dużej mierze warunkowany indywidualnie każdą sprawą. Dlatego najlepiej dla pewności i w celu przyspieszenia obsługi – skontaktować się z Nami.

Niemniej możemy wyróżnić pewne standardowe dokumenty, które na pewno będą potrzebne do prawidłowego przeprowadzenia czynności notarialnej i zabezpieczenia interesów stron tej czynności.

UMOWA SPRZEDAŻY LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 • podstawa nabycia własności – akt notarialny, postanowienie sądowe, notarialne poświadczenie dziedziczenia
 • zaświadczenie o braku osób zameldowanych
 • jeżeli nabycie nastąpiło na podstawie spadkobrania (niezależnie od daty) albo w drodze darowizny dokonanej po 1 stycznia 2007 roku – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w przedmiocie podatku od spadków i darowizn.
 • podstawa nabycia własności (akt notarialny, postanowienie sądowe, notarialne poświadczenie dziedziczenia)
 • jeżeli nabycie nastąpiło na podstawie spadkobrania (niezależnie od daty) albo w drodze darowizny dokonanej po 1 stycznia 2007 roku – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w przedmiocie podatku od spadków i darowizn.
 • podstawa nabycia własności (akt notarialny, postanowienie sądowe, notarialne poświadczenie dziedziczenia zaświadczenie o braku osób zameldowanych (w przypadku nieruchomości zabudowanych)
 • jeżeli nabycie nastąpiło na podstawie spadkobrania (niezależnie od daty) albo w drodze darowizny dokonanej po 1 stycznia 2007 roku zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w przedmiocie podatku od spadków i darowizn.
 • wypis z rejestru gruntów
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku
 • w zależności od miejsca położenia nieruchomości zaświadczenie o braku rewitalizacji
 • zaświadczenie o braku uproszczonego planu urządzenia lasu oraz niewydaniu decyzji o inwentaryzacji stanu lasów.

UMOWA PRZEDWSTĘPNA

W celu dobrego przygotowania tego rodzaju umowy, dokumentami wymaganymi do jej sporządzenia są zasadniczo takie same dokumenty, jak do umowy przyrzeczonej sprzedaży. Jednak z uwagi na jej wyjątkową specyfikę prosimy o indywidualny kontakt.

UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA

 • odpis skrócony aktu małżeństwa (dotyczy jedynie osób pozostających już w związku małżeńskim).

TESTAMENT

Rodzaj i zakres testamentu jest sprawą wymagającą zawsze indywidualnej rozmowy. Zasadniczo do jego sporządzenia wystarczą możliwie najszersze dane osoby powołanej do dziedziczenia, a w przypadku testamentów windykacyjnych dotyczących nieruchomości również numer księgi wieczystej.

testament gdynia
pełnomocnictwo-gdynia

PEŁNOMOCNICTWO

Rodzaj i zakres pełnomocnictwa jest sprawą wymagającą zawsze indywidualnej rozmowy. Zasadniczo do jego sporządzenia wystarczą możliwie najszersze dane osoby pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnictw dotyczących nieruchomości również numer księgi wieczystej.

OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI

Do sporządzenia tego rodzaju aktu notarialnego zasadniczo wymagana jest tylko podstawa, z której osoba stająca do aktu notarialnego poddaje się egzekucji. W przypadku najemców lokali mieszkalnych będzie to umowa najmu, w przypadku przedsiębiorców korzystających z różnych form finansowego wsparcia umowa, na podstawie której to finansowanie następuje. W przypadku oświadczeń o poddaniu się egzekucji na potrzeby zabezpieczeń kredytów i pożyczek bankowych zawsze warto dowiedzieć się czy dany bank nie wymaga zawarcia w akcie notarialnym dodatkowych oświadczeń.

testament gdynia

W celu poświadczenia dziedziczenia ustawowego wymagane są oryginały odpisów aktu stanu cywilnego osób powołanych do dziedziczenia. Przy pobieraniu tego rodzaju dokumentów zalecamy ich dokładne sprawdzenie już przy ich odbiorze w Urzędzie Stanu Cywilnego celem sprawdzenia ich poprawności pod względem danych osobowych (w szczególności drugie imiona, imiona rodziców). W przypadku dziedziczenia testamentowego wymagany jest również oryginał testamentu spadkodawcy.