Spółka komandytowa
  • Post category:aktualnosci

Zgodnie z art.102 Kodeksu Spółek Handlowych, Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

Charakterystyczną cechą spółki komandytowej jest istnienie w niej dwóch rodzajów wspólników, to jest co najmniej jednego komplementariusza i co najmniej jednego komandytariusza. Sytuacja prawna każdego z obu wspólników jest znacząco odmienna. Komplementariusz jest wspólnikiem aktywnym, prowadzącym sprawy spółki oraz odpowiadającym za jej zobowiązania bez ograniczeń, całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką oraz subsydiarnie. Komandytariusz jest natomiast wspólnikiem pasywnym, co do zasady nieprowadzącym spraw spółki i którego odpowiedzialność za zobowiązania spółki jest ograniczona do określonej w umowie spółki sumy komandytowej i jest on wolny od odpowiedzialności za zobowiązania spółki w granicach wkładu wniesionego do spółki. W tym miejscu warto nadmienić, iż nazwisko (nazwa) komandytariusza nie mogą być ujawnione w nazwie spółki komandytowej, umieszczenie których to danych skutkowałoby odpowiedzialnością komandytariusza za zobowiązania spółki tak jak komplementariusz.

Warto również zwrócić uwagę na panujący obecnie w Polsce renesans tego rodzaju formy spółki handlowej, związany między innymi ze zmianami podatkowymi wynikającymi z polskiego ładu, który zaczął obowiązywać z początkiem 2022 roku.