Umowa sprzedaży została wysunięta na pierwsze miejsce wśród umów nazwanych uregulowanych w kodeksie cywilnym. Takie pozycjonowanie tej umowy jest uzasadnione wieloma przyczynami. Niewątpliwie jest to najbardziej powszechnie zawierana umowa zarówno w obrocie profesjonalnym, jak i w obrocie z udziałem konsumenta, z zasady z udziałem każdego podmiotu prawa cywilnego, bez względu na jego przymioty. Przejście własności przedmiotu umowy ze sprzedawcy na kupującego, o jakiej w tej umowie mowa, dokonuje się za pośrednictwem pieniądza, którego trudno nie uznać za powszechny miernik wartości .

Umowa sprzedaży Gdynia - notariusz

Zgodnie z art.535 Kodeksu Cywilnego przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Źródłem stosunku prawnego, jakim jest umowa sprzedaży, są zgodne oświadczenia woli stron. Zamiar stron może być dość szeroko modyfikowany w stosunku do przepisów prawa (poza przepisami bezwzględnie obowiązującymi), co dopuszcza art.353* Kodeksu Cywilnego statuujący zasadę swobody umów, zgodnie z którą strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Umowa sprzedaży Gdynia

Forma umowy sprzedaży została uregulowana bądź ze względu na przedmiot, bądź też ze względu na podmiot. Spośród form Kodeks cywilny przewiduje: formę pisemną z podpisem notarialnie poświadczonym (przedmiotem jest zbycie przedsiębiorstwa), formę aktu notarialnego (przedmiotem jest zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego), pismo z datą pewną (art. 590). Formę uzależnia się też od tego, czemu ma służyć. Jako przykład podać tu można: formę dla celów dowodowych (ad probationem) – przelew wierzytelności stwierdzonej pismem; formę pod rygorem nieważności (ad solemnitatem) (wskazana wcześniej przy zbyciu nieruchomości forma aktu notarialnego); formę ad eventum – zastrzeżenie natychmiastowej wymagalności nieuiszczonej ceny na wypadek płatności lub uchybienia terminom płatności poszczególnych rat**.

* Z. Gawlik [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania – część szczególna, wyd. II, red. A. Kidyba, Warszawa 2014, art. 535.

** K. Jędrej [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. II , red. J. Ciszewski, Warszawa 2014, art. 535.