Akt poświadczenia dziedziczenia - kancelaria w Gdyni

Notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych.
Akt poświadczenia dziedziczenia sporządzany jest na wniosek wszystkich zainteresowanych stron.

Akt poświadczenia dziedziczenia Gdynia - wola spadkobierców

Zgodna wola wszystkich spadkobierców tak ustawowych, jak i testamentowych co do wyboru notarialnej drogi uregulowania sprawy uzyskania potwierdzenia prawa do dziedziczenia, a także ich zgoda co do wszystkich elementów objętych aktem poświadczenia dziedziczenia, jest warunkiem niezbędnym do wydania aktu poświadczenia dziedziczenia, a przed tym do przystąpienia przez notariusza do sporządzenia protokołu dziedziczenia. Konsensus musi więc obejmować tytuł dziedziczenia, jak i wysokość udziałów przypadających w spadku poszczególnym spadkobiercom. Następstwem zgodnego wniosku stron jest podpisanie przez nie najpierw protokołu dziedziczenia, a następnie aktu poświadczenia dziedziczenia. Brak zgody między zainteresowanymi na jakimkolwiek etapie wyłącza możliwość skutecznego wydania aktu poświadczenia dziedziczenia*.

Akt poświadczenia dziedziczenia Gdynia - rola notariusza


Akt poświadczenia dziedziczenia może sporządzić każdy notariusz, bez względu na miejsce ostatniego stałego zamieszkania spadkodawcy czy też położenia majątku spadkowego, jakie to ograniczenia mają miejsce w przypadku drogi sądowej. Zgodnie z art. 628 k.p.c. “do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów, wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku). W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy”. Prawo wyboru notariusza w dowolnej miejscowości możliwe jest dzięki istnieniu rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia prowadzonego w systemie informatycznym przez Krajową Radę Notarialną. Akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony u dowolnego notariusza uzyska skuteczność prawną po jego zarejestrowaniu w systemie. Ten zaś system odmówi rejestracji w przypadku, gdy w stosunku do danego spadku akt poświadczenia dziedziczenia został już uprzednio zarejestrowany (art. 95h § 5 pr. not.)*.

*P. Borkowski [w:] Prawo o notariacie. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw, LEX/el. 2009, art. 95(a).