Intercyza – czyli właściwe co?
  • Post category:aktualnosci

Intercyza to, ogólnie mówiąc, umowa majątkowa małżeńska, mocą której małżonkowie mogą umową zawartą w formie aktu notarialnego ustanowić rozdzielność majątkową, z tym zastrzeżeniem, że umowa taka może również poprzedzać zawarcie małżeństwa.

Skutek wprowadzenia ustroju rozdzielności majątkowej trafnie ujął Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 13 lipca 2014 roku, sygn. akt V CSK 488/13, zgodnie z którym „majątkowe ustroje małżeńskie stanowią specyficzną instytucję prawną organizującą funkcjonowanie małżonków względem siebie, a także względem osób trzecich w stosunkach majątkowych. Zawarcie umowy wprowadzającej rozdzielność majątkową wywołuje skutki w znacznym stopniu zbliżone do tych, jakie spowodowałoby orzeczenie separacji lub rozwodu (rozdzielność majątkowa nie wpływa jednak na prawo dziedziczenia po małżonku). Rozdzielność majątkowa oznacza, że każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy jak i majątek nabyty później. Takie ukształtowanie stosunków między małżonkami często jest stosowane […] jako środek zabezpieczający część majątku w wypadku ewentualnego niepowodzenia działalności gospodarczej prowadzonej przez jedno z małżonków i powstania z tego tytułu zadłużenia”.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na znaczny wzrost liczby postępowań o ogłoszenie upadłości i przytoczyć treść art.124 i 126 Prawa upadłościowego, zgodnie z którym w przypadku ogłoszenia upadłości jednego z małżonków, gdy małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny; ustanowienie rozdzielności majątkowej umową majątkową jest skuteczne w stosunku do masy upadłości tylko wtedy, gdy umowa zawarta została co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Podsumowując, warto zastanowić się czy nie warto dla bezpieczeństwa swojego i swojej rodziny – już teraz – inaczej ukształtować swoje stosunki majątkowe małżeńskie.